เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านมันปลา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านมันปลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านมันปลา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาอกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกตามที่กำหนด
๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านมันปลาตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา .๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนบ้านมันปลาตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร