เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านมาบคล้า รับสมัครรับครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านมาบคล้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนบ้านมาบคล้า

สังกัด : ด้วยโรงเรียนบ้านมาบคล้า ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา


อัตราค่าจ้าง :
เดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท/เดือน (ประกันสังคมร้อยละ ๕) ทำหน้าที่สอนนักเรียนตามโครงการจัดหาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านมาบคล้า อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
๓.๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน
๔.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านมาบคล้า