เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านมาบคล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา

โรงเรียนบ้านมาบคล้า ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 มีสัญชาติไทย
  2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
  2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
  ในการเมือง
  2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้น
  แต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
  องค์การระหว่างประเทศ
  2.11 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
  2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ
  นี้หรือตามกฎหมายอื่น
  2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดประกาศ : https://bit.ly/3NeuqNx
หรือ สแกน QR Code :