เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านยางหวาย รับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านยางหวาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านยางหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ ๑๔ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วิธีการคัดเลือก : การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านยางหวาย