เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านยายไท รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านยายไท เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนบ้านยายไท หมู่ที่ ๒ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำโรงเรียน ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านยายไท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลาที่กำหนด
๓.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียน
บ้านยายไท และทางระบบ e-office

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านยายไท ชุมพร