เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านย่านซื่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านย่านซื่อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านย่านชื่อ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำ

หน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สาขาวิชาเอกปฐมวัย

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ

๒. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ( ช่องทาง Facebook โรงเรียนบ้านย่านซื่อ)

๕. วิธีการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียน บ้านย่านซื่อ