เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านรัดปูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกอื่นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านรัดปูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านรัดปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒
อัตรา จึงประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.๑ วิชาเอกปฐมวัย
๑.๒ วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกอื่นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกอื่นๆ ตามที่
ก.ค.ศ.กำหนด
๒.๖ เป็นผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
๒.๗ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบว
๒.๘ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๙ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้คนต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ㆍ น.

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านรัดปูน Banratpoon School