เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านรางสาลี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา หรือทุกสาขาวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านรางสาลี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก พลศึกษา หรือทุกสาขาวิชาเอก

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาท(เงินอุดหนุนทั่วไป) และเงินเพิ่มอีก 4,000 บาท รวม 8,000 บาทต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาสื่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอก พลศึกษา หรือทุกสาขาวิชาเอก)
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านรางสาลี่