เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านร่องเผียว รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านร่องเผียว เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ด้วย โรงเรียนบ้านร่องเผียว เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๘ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอน พลศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านร่องเผียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕’๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
– ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
– สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
– รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
– ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (จากหน่วยงานของรัฐ)

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ facebook โรงเรียนบ้านร่องเผียว

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านร่องเผียว