เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน วิชาเอกคนตรี นาฏศิลป์ หรือเอกอื่นๆ ที่สามารถสอนได้ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านวังไม้แดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

สังกัด : โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์ หรือเอกอื่นๆ ที่สามารถสอนศิลปะ ดนตรี หรือนาฏศิลป์ได้ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเตือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จากเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ อาคารชูริศศรี โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ ๕ กันยายน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียน บ้านวังไม้แดง