เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านสบกอน รับสมัครครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านสบกอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 – 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ร.ร.บ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน