เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการ (เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตามที่ประกาศ
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกตามที่ประกาศ
๔.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านสบสา-สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์