เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านสันเจริญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านสันเจริญ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนบ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : คุณสมบัติเฉพาะ
๑. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วิธีการคัดเลือก : วิธีการคัดเลือก
๑. สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
๒. สอบสาธิตการสอน ๕๐ คะแนน

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร. บ้านสันเจริญ