เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ ๘ – ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)
๒.๒ เป็นผู้ใด้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๒.๓ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว