เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านหัวทราย รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย

สังกัด : โรงเรียนบ้านหัวทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคาร ๒ โรงเรียนบ้านหัวทราย

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : โรงเรียนบ้านหัวทราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร โรงเรียนบ้านหัวทราย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านหัวทราย