เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ อัตรา (ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
๓.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน -พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และหน้าเฟสบุ๊ค “โรงเรียนบ้านห้วยส้ม”

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านห้วยส้ม