เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๓. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
– ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
– ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
– บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
– ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป เลย 2