เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาดิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน


ด้วย โรงเรียนบ้านเขาดิน เลขที่ ๒๗/ ๑ หมู่ ๔ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้


๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ อัตราจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าครองชีพ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๑.๒ จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) สัญญาปีต่อปี
๑.๔ ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา ๕ % จากเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์การสอนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ เป็นผู้เสื่อมใสในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

๓.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาดิน
กรอกข้อมูล พร้อมส่งข้อมูลทางอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูวัชราภรณ์ ทองสีเข้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๑๒๒๔๙๖

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี