เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านเขาพระ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาพระ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
– อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
– ค่าตอบแทน เดือนละ ๘,๕๐๐ บาท
– ลักษณะการจ้าง วิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เพศชายหรือหญิง
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ลหุโทษ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๘ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ คุณสมบัติทั่วไป

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาพระ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานตัว ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านเขาพระ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ที่มาของข้อมูล : Facebook ข่าวสารโรงเรียนบ้านเขาพระ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :