เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูพลศึกษา

ด้วยโรงเรียนบ้านเจ้าเณร สังกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนตำแหน่ง ครูพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน (แปดพันบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเสือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร หมู่ ๔ ตำบลท่ากระตาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านเจ้าเณร