เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา และวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกพลศึกษา

สังกัด : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา และครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. ตำแหน่ง ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาเอกดนตรีสากล และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน วงดุริยางค์ วงดนตรีสากล ของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
๓. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. ปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ตำแหน่ง ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาเอกพลศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน นักกีฬาของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
๓. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. ปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม