เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านโคกสง่า รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสง่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนบ้านโคกสง่า ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ( แปดพันบาทถ้วน )

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร่ได้ ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนบ้านโคกสง่า อ.วิเชียรบุรี