เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านโศกน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านโศกน้อย เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เงินนอกงบประมาณ)

สังกัด : โรงเรียนบ้านโศกน้อย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างรายเดือนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านโศกน้อย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งครูผู้สอน
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสืออนุญาตใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ออกให้โดยคุรุสภา

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.บ้านโศกน้อย พญาเย็น