เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้สอน เอกปฐมวัยหรือเอกอื่น ๆ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (เอกปฐมวัยหรือเอกอื่น ๆ สามารถสอนปฐมวัยได้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู )
๒.๒ ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาพ/ เดือน
๒.๓ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยหรือชั้นที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
-ดูแลปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนจัดอบรมส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผู้เรียน และให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ระหว่าง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี”สารไร่บนสามัคคีสัมพันธ์”