เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านไร่พรุ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท

โรงเรียนบ้านไร่พรุ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา
เงินเดือน 6,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 12 เมษายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)

ที่ตั้งโรงเรียน : โรงเรียนบ้านไร่พรุ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านไร่พรุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑
มีความประสงค์ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑
อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖- เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
ครูสอนกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,000 บาท

อัตรารายละเอียดดังแนบ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 093-751-4300 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)