เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐. บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : ๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.บ้านไร่ พัฒนา จ.ลพบุรี