เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา รวม 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องบุคคลโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
๒. ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี