เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนปรางค์กู่ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนปรางค์กู่ เลขที่ 414 หมู่ 1 ถนน ประชาพัฒนา ตำบล พิมาย อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
รายวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้าง เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่ วันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมมะสำหรับผู้นั้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนปรางค์กู่ 4g