เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชานาฏศิลป์ วิชาดนตรี (ดุริยางค์) และวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖

สังกัด : โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖ จำนวน ๔ อัตรา
๑.๑ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ครูผู้สอน วิชาดนตรี (ดุริยางค์) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล (ห้องธุรการ) โรงเรียนป่าซาง ตั้งแต่วันที่ เดือน ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ , นาฎศิลป์, ดนตรี ,วิชาคอมพิวเตอร์
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วิซาภาษาอังกฤษ ,นาฏศิลป์, ดนตรีศึกษา (ดุริยางค์) ,คอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๒.๑.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ㆍ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๑.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนป่าซาง