เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกบัญชี 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก บัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยให้ได้รับเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3×4 ช.ม. ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1ปี จำนวน 2 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สค.9) กรณีที่เป็นชาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3) ใบปริญญา หนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่จะสมัครพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4) ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
6) หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาหรือนายจ้าง ปัจจุบันมาด้วย หรือหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
7) ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

2. กำหนดวันประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ
1) ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เพจและเว็บไซต์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์)
2) วันรับสมัคร วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-425 0550
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. โดยประกาศรายชื่อผ่าน เพจและเว็บไซต์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :