เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครครูจ้างเหมาบริการงานการสอน จำนวน 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน

สังกัด : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต าบลบ้านขาม อ าเภอน าพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) สาขาวิชาภาษาไทย
5) สาขาวิชาดนตรี
6) สาขาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 กันยายน
2566 – 20 กันยายน 2566 ตั งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

วิธีการสรรหา
จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กันยายน 2566
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย