เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพระแสงวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพระแสงวิทยา ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3

ขอบข่ายงาน :
1.ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีขอบข่ายงานคือ ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทำเอกสารหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ พัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมายและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนพระแสงวิทยา Phrasaengvittaya School