เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพัฒนานิคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษาและวิชาแนะแนว จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนพัฒนานิคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา และวิชาแนะแนว โดยดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง
– ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท

๓. วัน เวลา สถานที่
๓.๑ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม
๓.๒ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศภายหลัง

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี