เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพานทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

สังกัด : โรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ครูอัตราจ้าง ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน อัตราละ ๑๕,๐๕๐ บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนพานทอง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ และหรือ กรมสามัญเดิม และหรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ที่ออกโดยคุรุสภา

วิธีการคัดเลือก : โรงเรียนพานทองจะดำเนินการเลือกสรร โดยการทดสอบความรู้ความสามารถ สอบสัมภาษณ์และ สอบภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนพานทอง :: สพม.ชลบุรี ระยอง