เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความประสงส์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบสรรหา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

๓. การรับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๓ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ติตต่อสอบถาม โทร ๐๘๖-๔๒๙๗๒๑๓ , ๐๕๓-๓๒๑๕๑๓

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย