เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 10,000 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

 1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท/เดือน
 3. ยามบริการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

ที่ตั้งโรงเรียน : 146 ถ. พระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางลิงก์
https://forms.gle/wrWamT7oC1ZAUcpd9
ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2567
ศึกษารายละเอียดการสมัครตามเอกสารประกาศที่แนบนี้

ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์จะ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โครงการ ปกติ
จำนวน 1 อัตรา , ธุรการวิชาการ 1 อัตรา และยามบริการ 1 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศ5 04009 / 3034 ลง
วันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ , ธุรการวิชาการ และยาม
บริการ ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
  1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โครงการปกติ
  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน
  1.2 ตำแหน่ง ธุรการวิชาการ ทำหน้าที่ธุรการฝ่ายงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท/เดือน
  1.3 ตำแหน่ง ยามบริการ ทำหน้าที่อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ
  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 มีสัญชาติไทย
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (เฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
  2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
  2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
  เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
  ในการเมือง

รายละเอียด :: ประกาศการรับสมัคร