เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๔ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม หรือดาวน์โหลดใบสมัคได้จากเว็ไซของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม www.mahawit.ac.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามประกาศรับสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๔ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ : ๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม