เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( Lab Boy) และ ยามรักษาความปลอดภัย รวม 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( Lab Boy) และตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ด้วย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและลักษณะการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท / เดือน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท / เดือน
ชื่อตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๕๐๐ บาท / เดือน

๒. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตามแนบท้ายประกาศหรือขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ แพ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร
๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
๒.๕ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติ ด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น

๓. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหาร งานบุคคล อาคารเรียน ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหาร งานบุคคล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และ www.mvskac.th

๔. กำหนดการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบวัดความรู้ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยจะเรียกลำดับจากผู้มีคะแนนสูงสุดตามลำดับการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ หากประสงค์จะขอดูคะแนน ต้องทำบันทึกข้อความยื่นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และwww.mvsk.ac.th โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า

รายละเอียดประกาศ :

ดาวน์โหลดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา