เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับหรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ในแนบท้ายของประกาศและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ และประกาศผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าเว็บไซต์ของทางโรงเรียน ww.mtbkac.th

เงื่อนไขการรับสมัคร :
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมั่ครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

ประกาศเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์