เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,000 บาท

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เดือนมีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ด้วยโรงเรียนมัธยมต่านขุนทด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 6 อัตรา อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศ5 ๓๓๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖o
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่ว าว คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศร๑๓๔๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดูภาครัฐ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด โตยมีรายละเอียด
ตังต่อไปนี้
ㆍ. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ครูอัตราจ้างสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท/
เดือน
๑.๒ ระยะเวลาจ้าง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๖.๓ มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุทพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าตัวยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำทิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
ว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทฺโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ด. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู
ต. หากมีใบผ่านการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ของรัฐ

รายละเอียด :: รายละเอียดประกาศรับสมัคร