เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน) 4 อัตรา และครูอัตราจ้าง (งบอบจ.ปทุมธานี) 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1.1 ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครูอัตราจ้าง (งบอบจ.ปทุมธานี)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
1 ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคคลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2 ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดบันทึกไฟล์ใบสมัครเป็น PDF พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน ส่งที่อีเมล : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ถ้าสมัครด้วยตนเองเว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกภาษาไทย
2.2.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาไทย
2.2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์
2.3.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์
2.3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.4.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
2.4.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.5 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกคอมพิวเตอร์(วิทยาการคำนวณ)
2.5.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
2.5.2 สามารถเขียนโปรแกรมได้/สามารถท างานธุรการได้
2.5.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร