เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

สังกัด : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
๑.๒ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๒.๗ เป็นผู้มีความประพฤติดี อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน