เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

 1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา
  ครูสอนวิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
  1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  3 ใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  5 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
  6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
  7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์