เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ด้วย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานบุคคล
ขั้นล่าง อาคาร ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
๓.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
๓.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
๓.๘ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๙ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๖.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ หน้าเว็บไชต์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย http://www.rajsima.ac.th

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย