เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัคร ครูวิชาการ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนําการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนและเปิดการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนพิเศษ ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ครูวิชาการ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ (บาท)

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท/คน)

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
(2) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย
(3) หลักฐานการศึกษา (สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ)
(4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
(5) หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็น
ผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป หรือหนังสือรับรองประสบการณ์
การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียน รือเสาะชนูปถัมภ์