เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมประกันสังคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

2. การรับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร หรือ งานธุรการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 043 511180
2.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) (หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

3. เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ