เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 – วันที่ 3 เมษายน 2567
เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เงินเดือน 15,050 บาท


สถานที่ตั้งโรงเรียน : 316 ถนนบ้านบึง-แกลง 19 ถนน ชุมแสงพัฒนา 1 ตำบล ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188 Fax. 038-666-247

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนวังจันทร์วิทยามีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน คัดเลือกเป็นครูผู้สอน
  1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1.2 กลุ่มงาน ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  1.3 ขอบข่ายงาน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 อัตราว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  1.5 ค่าตอบแทน 15,050 บาท / เดือน
  1.6 สิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2546
  1.7 ระยะเวลาการจ้าง จะแจ้งให้ทราบเมื่อจัดทำสัญญาจ้าง
 2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร
  2.1 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่สมัคร
  2.2 สัญชาติไทย
  2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2.5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
  การเมือง
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี
  จำนวน 2 รูป
  3.2 ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
  การศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ต้องได้รับอนุมัติปริญญา
  ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
  3.3 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

เอกสารการประกาศ