เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑.ตําแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตําแหน่ง ครูสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 10,500.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตําบลท้ายดง จํานวนเงิน 9,000 บาท
และงบประมาณในส่วนของโรงเรียนร่วมสมทบ จํานวนเงิน 1,500 บาท เป็นเวลา 10 เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ (สิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-6445-8953 (โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม) 095-7376289 (ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 090-6861561 (ครูฝ่ายบุคคลโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
๒.๒.๑ มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจขออนุมัติปริญญาตรีแล้วว่ามีความสําเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดต้องสําเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตําแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติตาม (2) สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ใบสมัคร

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพชรบูรณ์