เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อบจ.)

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรเสริมการเรียนการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

อัตราเงินเดือน : อัตราจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท ค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวมรับ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ไม้เว้นวันหยุดราชการ

การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดคลองขวาง