เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนวัดดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ด้วยโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในวาระประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนทอง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีมติให้โรงเรียนวัดตอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนี้

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน นอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสาขาวิซาเอกในกลุ่มวิชา ดังนี้
(1) กลุ่มวิซาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
(2) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
(4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎศึกษาลัย) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยถือเวลาตามนาฬิกาของโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนวัดดอนทอง

รายละเอียดประกาศ :